Müügitreening Müügitreeningud

Müügitreeningud said ideena alguse sellest, kui puutusime kokku probleemiga, kus müügikoolituste läbiviimine andis müügimeeskonnale küll motivatsiooni ja häid ideid, kuid kahjuks ei jõudnud teooria peaaegu kunagi praktikasse, sest väline motiveerimine töötab vaid lühiajaliselt. Müügikoolituste läbiviimine müügiinimestele on küll hädavajalik, kuid ainult teooriast paraku edu saavutamiseks ei piisa.

Müügitreeningute käigus näitamegi ära, kuidas teooriad praktikas tööle panna ning kuidas tänu nendele enda müügitulemusi kasvatada!

Müügitreeningud jagunevad kolmeks:
 • analüüs ja eeltöö
 • teooria ja koolitused
 • mentorlus ja müügipraktika

Müügitreening

Enne, kui asume Sinu müügiinimestele “moraali lugema”, kuidas nad oma müügilähenemist ning -tulemusi parandada saavad, analüüsime igaühe hetkeoskusi ja -vajadusi. Analüüsi käigus saab kaardistatud iga meeskonnaliikme müügistiil ja -kava ning paika pandud müügiinimese inimtüüp.

F2F ja D2D müügi puhul viime läbi analüüsi koos agendiga reaalseid müügisituatsioone jälgides. Telemüügi ja telemarketingi puhul kuulame analüüsi tarvis nii müügiinimese kõnede salvestusi kui ka reaalajas tehtavaid kõnesid.

Meie eesmärk ei ole otseselt müügiinimeste lähenemist muuta, vaid pigem teha kindlaks igaühe nõrkused ja tugevused. Selle tulemusena aitame tugevused nende endi kasuks tööle panna, samas nõrgemad küljed omakorda tugevusteks pöörata.

Kui meeskond on kaardistatud, asume teooria kallale. Teooria osas pakume erinevaid koolitusteemasid, mis aitavad Sinu müügiinimestel edu saavutada. Me usume, et kaasasündinud müügioskus on pigem ilus müüt kui reaalsus, seetõttu panustame inimestesse võimalikult palju aega ja energiat, sest teame omast kogemusest, et müük on tegelikkuses õpitav ja arendatav oskus.

Sul on võimalik valida ise meeskonnale sobivad koolitusteemad meie müügikoolituse hulgast. Samas, kui usaldad meid, siis lubame, et paneme kokku parima koolitusprogrammi, mis just Sinu meeskonnale sobib ning osaks saab!

Kui teooria pool on läbitud, asume praktiliste ülesannete kallale.

Selleks seame esmalt igale müügiinimesele eesmärgid müügilähenemise parandamise, closingu ja müügitulemuste kasvu osas.

Kui eesmärgid on paigas, harjutame erinevaid müügiolukordi ja -tehnikaid müügiinimestega koos läbi ning seejärel laseme müügiinimestel, uusi teadmisi kasutades, reaalse tööga uuesti peale hakata.

Praktika viimegi läbi reaalse töö käigus ja pärast selle analüüsimist:

Telemüügi / telemarketingi puhul parandame ja suuname müügiinimese reaalajas toimuva kõne jooksul õigele lainele, selleks visuaalselt või auditiivsel teel juhtnööre andes.

F2F ja D2D projektide puhul jälgime müügidemode läbiviimist „kolleegina“ kõrvalt ning salvestame kogu protsessi selle hilisemaks täpsemaks analüüsiks ning muudatuste elluviimiseks.

Reaalajas viime müügidemosse vajalikke muudatusi sisse kliendivestluse hetkelise ülevõtmisega, eeskuju näitamisega müügidemo läbiviimise osas või „kolleegile abi pakkumisega“.

Müügitreening sisaldab mõlema näite puhul eesmärgistamist, mida viime läbi mentorlussüsteemil. See tähendab, et kohtume iga müügiinimesega korra nädalas või iga kahe nädala tagant, et viimase  areng ja eesmärkide suunas liikumise protsess üle vaadata ning edasised eesmärgid määrata.

Müügitreening loob müügitšempioni

Sellutions’i müügitreeningud tõstavad, teadmisi õigesti rakendades, Sinu ettevõtte müügimeeskonna tulemusi ainuüksi esimese kuuga juba 30%. Just müügitreening on see, mis arendab välja oskused müügitšempioniks saamiseks.

On ammu teada tõde, et müügivaldkonnas teevad parimaid tulemusi need inimesed, kes iseenda kallal lakkamatult tööd teevad ja ennast edasi arendavad. Kahjuks on karm tõde see, et 80% müügiinimestest ei ole kunagi oma vabal ajal ennast müügialaselt edasi arendanud. Olgu selleks siis raamatu lugemine, koolitusmaterjalide läbitöötamine, videokoolituse vaatamine või audiomaterjali kuulamine- vaba aega, ei taheta selliste tegevuste nimel „ohverdada“. Seega vaid 20% müügiinimestest teevad iseenda arendamise nimel, oma enda initsiatiivist, tööd!

Antud näidet iseloomustab hästi Pareto printsiip ehk 80:20 printsiip, mis lihtsamalt selgitatuna kujutab endast seda, et 80% müügiinimestest ei ole oma töös „head“ või siis vähemasti ei tööta nad oma täie potentsiaaliga. Sellised inimesed toodavad vaid 20% müügitulemusest, samal ajal kui tipptegijad toodavad ülejäänud 80% tulemustest!

Sellutions’i müügitreeningute käigus selgitame välja, kes kuulub tipptegijate hulka ja kes mitte.

Tippude oskusi arendame omapoolselt igal võimalikul viisil edasi ning ülejäänud 80% hulgast arendame edasi inimesi, kes selleks ka ise pühendunud on. Leiame, et iga müügiinimese arendamise aluseks on tema isiklik soov enesearenguks.

Kui soovid, et ka Sinu müügiinimesed kuuluksid tipptegijate hulka, siis võta meiega ühendust!

Müügitreening sisaldab

Müügitreeningud kujutavad endast tegelikult „räpase töö“ tegemist, sest töötame kümneid tunde iga müügiinimesega, keda treenime. Sukeldume süvitsi iga treenitava töösse ja müügimeetoditesse, et garanteerida tema oskuste arendamine ja pikaajaline edu edaspidises töös.

Müügitreening viiakse läbi reaalaajas ning eelnevat tööd analüüsides ning selle käigus kuulame nii reaalajas kõnesid kui ka salvestusi, käime kaasas kliendikohtumistel, jälgime live’s läbiviidavaid müügidemosid, analüüsime kliendiga peetavaid meilivahetusi, inimeste ajaplaneerimise oskusi ja jälgime tonaalsust, kehakeelt, enesekindlust, kohusetundlikkust, energiat, emotsiooni ja kõiki muid aspekte, mis müügialast edukust mõjutada võivad.

Antud protsesside käigus kaardistame ka kogu müügiprotsessi ning vaatame koos üle müüdavate toodete / teenuste sisu, müügiargumendid ja -tööriistad. Analüüsime ülevaate andmist meeskonna tulemustest ja Sinu ettevõtte poolseid motivatsioonisüsteeme.

Kuna müügitreeningute puhul on tegemist pigem pikemaajalise protsessiga kui pelgalt klassiruumi stiilis koolitusega, siis saame tagada müügiinimeste oskuste arendamise ja kinnistumise.

Lisaks kõigele muule loome kogu treeningu käigus täpselt Sinu ettevõtte vajadustele vastava müügikogumiku ehk „Playbooki“, mille abil on Sinu müügimeeskonnal alati võimalik õpitut uuesti meelde tuletada ning neid tööriistu oma igapäevatöös aktiivselt kasutada. Müügikogumik sisaldab endast mitut erinevat müügikava, vastuväiteid ja vastulauseid neile, erinevaid closingu meetodeid, inimtüüpide ülevaadet ja neile lähenemist, lisaks efektiivset ajaplaneeringut vastavalt projektile. Samuti jätame ettevõttele teadmised eduka enesehäälestamise ja motiveerimise põhitõdede kohta.

Lühidalt annab kokkupandud müügikogumik Sinu ettevõttele garantii, et Sellutions’i müügitreeningud on midagi enamat kui üks nädalalõpu seminar. See on sinu ettevõtte müügitulevik!

Põhilised probleemid, millega iseseisva arenduse käigus tihti hakkama ei saada:

 • Puudub müügikava
 • Motivatsioon langeb kergelt
 • Võisteldakse teistega mitte iseendaga
 • Tekib hirm tõrjutuse ehk „EI“ saamise ees
 • Enesearendamine jäetakse tagaplaanile
 • Puuduvad isiklikud eesmärgid
 • Puudub ettevalmistus vastuväideteks
 • Jäetakse ennast õigele lainele häälestamata
 • Ei tunta kliendi inimtüüpe
 • Puudub läbirääkimisoskus
 • Eeldamine
 • Pärast müügipakkumise tegemist jäetakse klient unarusse – puudub follow-up
 • Ei osata toime tulla kliendipoolse edasilükkamisega
 • Puudub oskus müügi lukku lüüa – ei julgeta closingut kasutada

Kui sul on kasvõi üks ülalnimetatud probleemidest, siis on Müügitreening täpselt sulle!
Kirjuta meile, et saaksime sinust müügitšempioni treenida!

Müügitreeningud